E-mail cím: 
erki.kornelia@szeged.piarista.hu
Szak: 

szolfézs

Telefonszám: 
+36702365969

 

Miért  jó szolfézst tanulni?
A szolfézs előkészíti a zenetanulást, segít megérteni a zenei történéseket. Fejleszti, finomítja a hallást és a ritmusérzéket. Játékkal, mozgással összekapcsolt, az alkotás örömét adó zenei képességfejlesztés. Az elméleti ismeretek adásával, zenei képességek fejlesztésével és zenei élményekkel segíti a hangszeres oktatást.
A szolfézs jellegzetessége a csoportmunka. Lehetőség van a közös éneklésre, muzsikálásra és egyéb csoportos feladatokra.
A szolfézs egyik legszebb feladata, hogy fejlessze a növendék formaérzékét. Műzenei és népzenei jelenségek, jellegzetességek elméleti alapjait ismerjük meg az órákon.
A szolfézs betekintést nyújt a különböző korok zenetörténetébe, melyeknek zenei alapelemeiről és stílusjegyeiről is tanulunk.

É. Erki Kornélia
Ének-zene, szolfézs szakos tanári és népművelő végzettségem van.

Óvodás kortól kezdve minden korosztályt tanítottam: zeneoviban, általános- és középiskolában, főiskolán, művészeti iskolában.

Vezettem iskolai gyermekkart, felnőtt női kart. Jelenleg is aktív kórusénekes vagyok.

Legfőbb szándékom, hogy a növendékek a szolfézs órákon játékos gyakorlatokkal  szerezzék meg a hangszertanuláshoz szükséges elméleti - dallami, ritmikai, összhangzattani alapokat. Az elmélet logikáját megértve könnyen tájékozódjanak a zenei rendszerben. Ismerjék meg a magyar népzene jellemző tulajdonságait, fedezzék fel szépségeit. A hangszeres növendékek  is énekeljenek szép népdalokat, kánonokat, dalokat. Legyenek tájékozottak a zenetörténeti korszakokban. Tanuljanak meg párban, csoportban, együttesben muzsikálni, más hangszerekre, szólamokra is figyelemmel lenni. Mindezt jókedvvel, érdeklődéssel és szívesen tegyék.

 

 

Mi a szolfézs?

A hangszeres-  és ének tanuláshoz szükséges tantárgy.

A kottaolvasás tudománya:

mély és magas hangok neve: dó vagy szó,  C-D-E-F-G-A-H

távolságuk egymástól: a hangközök,

hosszúságuk, vagyis a ritmus: titi, tá szün.

 Énekelünk, játszunk, tapsolunk az órákon.

 A szolfézs csoportokban különböző hangszeresek és énekesek tanulnak együtt.

Megismeritek a saját választott hangszeretek titkait a zenében.

Erki Kornélia
Ének-zene, szolfézs szakos tanár

 

 

A Piarista művészetpedagógia témájához

A csoportos szolfézs órákon más lehetőségeink vannak, mint az egyéni hangszeres, énekes foglalkozáson.

A tananyag, az órák tartalma előkészíti és igazodik a főtárgy órákon szükséges tudnivalókhoz: szolmizációs rendszer, abc-s hangok, hangközök, hangsorok, hármashangzatok és ezek összefüggései, ritmusok, különböző kulcsok ismerete és használata a kotta olvasásához. Így szolfézs órán például a zongorista növendék picit belelát a kobzos, gitáros társa hangszerének sajátossága révén is az abc-s hangok, hangsorok hangközök értelmezésébe, és ez oda-vissza működik.

Az énekes növendékek dalai, azoknak hangulata, szövege és mondanivalója, a régen élt emberi sorsok, amelyekről beszélünk, értelmezzük - elgondolkodtatják őket.

A vegyes csoportok előnye az is, hogy az együttmuzsikálás magját már itt elvetjük, a kamaracsoportok tevékenységéhez: megtanulnak figyelemmel lenni, igazodni a társukhoz. A lassabban haladó növendékekkel nagy türelemmel foglalkozom, az ügyesebbek ezt jól tolerálják. Ez az egész életükre fontos, hasznos tapasztalat.

A növendékek jelentős többsége boldogan és lelkesen érkezik az órára. A munka megkezdése előtt a korán megérkezőkkel beszélgetünk, elmesélik délelőtti iskolai, óvodai történéseiket. Szívesen megosztják velem, igénylik a figyelmemet, és meg is kapják. Egymással is jó kapcsolatot alakítanak ki. A heti egy alkalommal találkozó csoport, mint egy jó osztályközösség, úgy működik. Személyes példamutatásom: üdvözlöm őket érkezésükkor. Pontosan kezdem az órát.

A félévi vizsga-óra zárásaként mindannyiukkal önértékelést tartottunk: hogyan értékelik a saját féléves teljesítményüket. Nagyon reálisan gondolkodnak a hozzáállásukról, az órai munkájukról és a felkészültségükről. 

A különböző intézményekből érkező Piarista és „külsős” gyermekek és szüleik, valamint a felnőtt korosztály tagjai is elfogadják a kalazanciusi elveket, szemléletmódot.

É. Erki Kornélia